Close

Revenue

OPERATION BHUMI DAKHAL DEHANI

Report Till- 31/08/2018

Praptra – 1

Total Number of Parchadhari

Circle Name

Gairmajarua Malik

Gairmajarua Aam

Bhudan

Adhisesh Bhumi

BPPHT

Krayniti

Total

Begusarai 562 213 302 2716 5065 143 9001
Matihani 260 0 75 1092 702 1832 3961
Barauni 2530 60 31 138 1165 0 3924
Birpur 97 93 47 72 598 26 933
Shamho 0 0 0 0 79 0 79
Teghra 84 118 197 64 1702 0 2165
Bachhwara 125 5 15 695 2624 44 3508
Mansurchak 58 0 0 464 343 45 910
Bhagwanpur 65 0 14 98 759 71 1007
Balia 395 0 0 121 1209 0 1725
Dandari 155 109 12 301 677 162 1416
S. Kamal 420 62 89 297 1102 7 1977
Ch. Bariyapur 95 235 337 136 1130 124 2057
Chhaurahi 105 60 126 428 205 0 924
Khodabandpur 64 0 13 43 540 0 660
Bakhri 568 224 186 952 2227 643 4800
Gadhpura 184 35 95 316 1436 206 2272
Nawkothi 25 119 160 1040 699 343 2386
Total 5792 1333 1699 8973 22262 3646 43705

Praptra – 2

Number of Bedakhal Parchadhari

Circle Name

Gairmajarua Malik

Gairmajarua Aam

Bhudan

Adhisesh Bhumi

BPPHT

Krayniti

Total

Begusarai 28 0 116 451 18 0 613
Matihani 103 0 0 347 1 0 451
Barauni 4 0 29 0 3 0 36
Birpur 0 0 0 0 2 0 2
Shamho 0 0 23 0 0 0 23
Teghra 0 0 26 44 12 0 82
Bachhwara 6 0 4 265 18 0 293
Mansurchak 0 0 0 4 12 0 16
Bhagwanpur 0 0 0 32 11 0 43
Balia 0 0 0 121 0 0 121
Dandari 30 23 1 48 0 0 102
S. Kamal 0 37 1 35 133 0 206
Ch. Bariyapur 52 75 55 18 10 39 249
Chhaurahi 29 13 117 389 0 0 548
Khodabandpur 43 0 10 43 5 0 101
Bakhri 51 0 20 129 86 241 527
Gadhpura 0 0 4 61 46 0 111
Nawkothi 0 0 28 140 4 28 200
Total 346 148 434 2127 361 308 3724

Praptra – 3

Number of Parchadhari to Given Dakhal

Circle Name

Gairmajarua Malik

Gairmajarua Aam

Bhudan

Adhisesh Bhumi

BPPHT

Krayniti

Total

Begusarai 28 0 73 245 18 0 364
Matihani 157 0 75 745 701 0 1678
Barauni 3 0 12 0 3 0 18
Birpur 0 0 0 0 2 0 2
Shamho 0 0 0 0 0 0 0
Teghra 0 0 0 0 5 0 5
Bachhwara 0 0 4 0 17 0 21
Mansurchak 0 0 0 4 12 0 16
Bhagwanpur 0 0 0 0 11 0 11
Balia 0 0 0 101 0 0 101
Dandari 30 23 0 0 0 0 53
S. Kamal 0 11 0 14 133 0 158
Ch. Bariyapur 52 75 54 18 10 39 248
Chhaurahi 0 0 0 181 0 0 181
Khodabandpur 0 0 1 0 1 0 2
Bakhri 0 0 9 69 86 241 405
Gadhpura 0 0 4 61 45 0 110
Nawkothi 0 0 0 113 4 0 117
Total 270 109 232 1551 1048 280 3490

OPERATION BHUMI DAKHAL DEHANI

Consolidated Report of Praptra – 1, 2, & 3

Download report here

Circle Name
Praptra – 1
Total Parchadhari
Praptra – 2
Total Bedakhal Parchadhari
Praptra – 3
Total Given Dakhal Parchadhari
Remaining to be Given Dakhal No of Abhilekh for cancellation of Jamabandi for illegal Dakhalkar 
Begusarai 9001 613 364
Matihani 3961 451 1678
Barauni 3924 36 18
Birpur 933 2 2
Samho 79 23 0
Teghra 2165 82 5
Bachhwara 3508 293 21
Mansurchak 910 16 16
Bhagwanpur 1007 43 11
Balia 1725 121 101
Dandari 1416 102 53
S. Kamal 1977 206 158
Ch. Bariyarpur 2057 249 248
Chhaurahi 924 548 181
Khodabandpur 660 101 2
Bakhri 4800 527 405
Gadhpura 2272 111 110
Nawkothi 2386 200 117
Total 43705 3724 3490

================================================================================================================================================================

ABHIYAN BASERA

Circle Name Bhumi Total Observation Total Distribution Total Pending
Mahadalit SC ST BC-1 BC-2 Total Mahadalit SC ST BC-1 BC-2 Total
Begusarai Gairmajarua Malik 0 17 0 91 0 108 0 17 0 91 0 108 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 37 106 0 201 9 353 37 106 0 201 9 353
Kray 227 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0
Total 264 123 0 292 9 688 37 123 0 292 9 461
Matihani Gairmajarua Malik 0 6 0 42 4 52 0 2 0 0 0 2
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 284 0 0 0 0 284 34 0 0 42 4 80
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 284 6 0 42 4 336 34 2 0 42 4 82
Barauni Gairmajarua Malik 98 86 0 831 659 1674 76 41 0 814 659 1590
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
Kray 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0
Total 135 90 0 831 659 1715 76 45 0 814 659 1594
Birpur Gairmajarua Malik 45 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 45
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 0 0 5 6 11 0 0 0 5 4 9
Kray 26 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 26
Total 71 0 0 5 6 82 71 0 0 5 4 80
Shamho Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 7 34 0 11 27 79 7 34 0 11 27 79
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 34 0 11 27 79 7 34 0 11 27 79
Teghra Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 3 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0
Bachhwara Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
BPPHT 78 142 0 148 79 447 67 114 0 0 70 251
Kray 81 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0
Total 162 142 0 148 79 531 67 114 0 0 70 251
Mansurchak Gairmajarua Malik 46 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 46
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 41 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 41
Kray 57 3 0 6 5 71 45 0 0 0 0 45
Total 144 3 0 6 5 158 132 0 0 0 0 132
Bhagwanpur Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 2 0 0 33 6 41 2 0 0 31 3 36
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 0 33 6 41 2 0 0 31 3 36
Balia Gairmajarua Malik 79 99 0 0 0 178 0 99 0 0 0 99
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 1 0 7 13 21 0 1 0 7 13 21
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 79 100 0 7 13 199 0 100 0 7 13 120
Dandari Gairmajarua Malik 9 23 0 0 0 32 9 23 0 0 0 32
Gairmajarua Aam 85 0 0 0 0 85 75 0 0 0 0 75
BPPHT 87 0 0 12 20 119 87 0 0 12 8 107
Kray 47 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 47
Total 228 23 0 12 20 283 218 23 0 12 8 261
S. Kamal Gairmajarua Malik 46 3 0 2 15 66 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 48 24 0 44 92 208 11 3 0 11 10 35
Kray 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0
Total 94 27 0 46 182 349 11 3 0 11 10 35
Cheriya Bariyarpur Gairmajarua Malik 0 14 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 43 0 0 4 0 47 26 0 0 0 0 26
BPPHT 179 92 0 22 27 320 179 86 0 15 3 283
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 222 106 0 26 29 383 205 86 0 15 3 309
Chhorahi Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 6 0 4 2 12 0 4 0 2 0 6
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  19 6 0 4 2 31 0 4 0 2 0 6
Khodabandpur Gairmajarua Malik 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 1 7 0 0 0 8 0 6 0 0 0 6
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 10 0 0 0 11 0 6 0 0 0 6
Bakhri Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 6 2 0 1 8 17 3 0 0 1 4 8
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 2 0 1 8 17 3 0 0 1 4 8
Gadhpura Gairmajarua Malik 0 9 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0
BPPHT 20 19 0 45 6 90 20 19 0 45 5 89
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 28 0 54 12 114 20 19 0 45 5 89
Nawkothi Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 23 3 0 1 26 53 5 3 0 1 26 35
Kray 55 2 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
Total 78 5 0 1 26 110 5 3 0 1 26 35