Close

Revenue

OPERATION BHUMI DAKHAL DEHANI

Report Till- 31/07/2018

Praptra – 1

Total Number of Parchadhari

Circle Name

Gairmajarua Malik

Gairmajarua Aam

Bhudan

Adhisesh Bhumi

BPPHT

Krayniti

Total

Begusarai 670 213 302 2716 5231 143 9275
Matihani 260 0 75 1092 702 1832 3961
Barauni 2529 60 31 138 1165 0 3923
Birpur 97 93 47 72 598 26 933
Shamho 167 0 49 54 988 0 1258
Teghra 84 118 197 64 1702 0 2165
Bachhwara 125 5 15 695 2624 44 3508
Mansurchak 58 0 0 464 343 45 910
Bhagwanpur 65 0 14 98 759 71 1007
Balia 395 0 0 121 1209 0 1725
Dandari 155 109 12 301 677 162 1416
S. Kamal 420 62 89 297 1098 7 1973
Ch. Bariyapur 95 235 337 136 1130 124 2057
Chhaurahi 105 60 126 428 205 0 924
Khodabandpur 64 0 13 43 540 0 660
Bakhri 568 224 186 952 2227 643 4800
Gadhpura 184 35 95 316 1436 206 2272
Nawkothi 160 25 343 119 1040 699 2386
Total 6201 1239 1931 8106 23674 4002 45153

Praptra – 2

Number of Bedakhal Parchadhari

Circle Name

Gairmajarua Malik

Gairmajarua Aam

Bhudan

Adhisesh Bhumi

BPPHT

Krayniti

Total

Begusarai 28 0 114 453 18 0 613
Matihani 103 0 26 1020 61 3 1213
Barauni 0 0 29 0 3 0 32
Birpur 0 0 0 0 2 0 2
Shamho 0 0 23 0 0 0 23
Teghra 0 0 26 44 12 0 82
Bachhwara 6 0 4 265 18 0 293
Mansurchak 0 0 0 4 12 0 16
Bhagwanpur 0 0 0 32 0 0 32
Balia 0 0 0 121 0 0 121
Dandari 30 23 1 48 0 0 102
S. Kamal 0 37 1 35 133 0 206
Ch. Bariyapur 52 75 55 18 10 39 249
Chhaurahi 29 13 117 389 0 0 548
Khodabandpur 43 0 10 43 5 0 101
Bakhri 51 0 20 129 86 241 527
Gadhpura 0 0 4 61 46 0 111
Nawkothi 0 0 28 140 4 28 200
Total 342 148 458 2802 410 311 4471

Praptra – 3

Number of Parchadhari to Given Dakhal

Circle Name

Gairmajarua Malik

Gairmajarua Aam

Bhudan

Adhisesh Bhumi

BPPHT

Krayniti

Total

Begusarai 28 0 73 245 18 0 364
Matihani 0 0 0 0 0 2 2
Barauni 0 0 12 0 3 0 15
Birpur 0 0 0 0 2 0 2
Shamho 0 0 0 0 0 0 0
Teghra 0 0 0 0 5 0 5
Bachhwara 0 0 4 0 17 0 21
Mansurchak 0 0 0 4 12 0 16
Bhagwanpur 0 0 0 0 11 0 11
Balia 0 0 0 101 0 0 101
Dandari 30 23 0 0 0 0 53
S. Kamal 0 0 0 14 133 0 147
Ch. Bariyapur 52 75 51 18 10 39 245
Chhaurahi 0 0 0 179 2 0 181
Khodabandpur 0 0 1 0 1 0 2
Bakhri 0 0 9 69 86 241 405
Gadhpura 0 0 4 61 45 0 110
Nawkothi 0 0 0 26 2 28 56
Total 110 98 154 717 347 310 1736

OPERATION BHUMI DAKHAL DEHANI

Consolidated Report of Praptra – 1, 2, & 3

Download report here

Circle Name
Praptra – 1
Total Parchadhari
Praptra – 2
Total Bedakhal Parchadhari
Praptra – 3
Total Given Dakhal Parchadhari
Remaining to be Given Dakhal No of Abhilekh for cancellation of Jamabandi for illegal Dakhalkar 
Begusarai 9275 613 364
Matihani 3961 1213 2
Barauni 3923 32 15
Birpur 933 2 2
Samho 1258 23 0
Teghra 2165 82 5
Bachhwara 3508 293 21
Mansurchak 910 16 16
Bhagwanpur 1007 32 11
Balia 1725 121 101
Dandari 1416 102 53
S. Kamal 1973 206 147
Ch. Bariyarpur 2057 249 245
Chhaurahi 924 548 181
Khodabandpur 660 101 2
Bakhri 4800 527 405
Gadhpura 2272 111 110
Nawkothi 2386 200 56
Total 45153 4471 1736

================================================================================================================================================================

ABHIYAN BASERA

Circle Name Bhumi Total Observation Total Distribution Total Pending
Mahadalit SC ST BC-1 BC-2 Total Mahadalit SC ST BC-1 BC-2 Total
Begusarai Gairmajarua Malik 0 17 0 91 0 108 0 17 0 91 0 108 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 37 106 0 201 9 353 37 106 0 201 9 353
Kray 227 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 0
Total 264 123 0 292 9 688 37 123 0 292 9 461
Matihani Gairmajarua Malik 0 6 0 42 4 52 0 2 0 0 0 2
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 284 0 0 0 0 284 34 0 0 42 4 80
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 284 6 0 42 4 336 110 2 0 42 4 158
Barauni Gairmajarua Malik 98 86 0 831 659 1674 76 41 0 814 659 1590
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4
Kray 37 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0
Total 135 90 0 831 659 1715 76 45 0 814 659 1594
Birpur Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 45 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 45
BPPHT 0 0 0 5 6 11 0 0 0 0 9 9
Kray 26 0 0 0 0 26 26 0 0 0 0 26
Total 71 0 0 5 6 82 71 0 0 0 9 80
Shamho Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 7 34 0 11 27 79 7 34 0 11 27 79
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 34 0 11 27 79 7 34 0 11 27 79
Teghra Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 10 8 0 11 0 29 10 8 0 11 0 29
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 8 0 11 0 29 10 8 0 11 0 108
Bachhwara Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
BPPHT 78 142 0 148 79 447 67 114 0 130 70 381
Kray 81 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0
Total 162 142 0 148 79 531 67 114 0 130 70 381
Mansurchak Gairmajarua Malik 46 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 46
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 41 0 0 0 0 41 41 0 0 0 0 41
Kray 57 3 0 6 5 71 45 0 0 0 0 45
Total 144 3 0 6 5 158 132 0 0 0 0 132
Bhagwanpur Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 2 0 0 28 3 33 2 0 0 28 3 33
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 0 28 3 33 2 0 0 28 3 33
Balia Gairmajarua Malik 79 99 0 0 0 178 0 99 0 0 0 99
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 1 0 7 13 21 0 1 0 7 13 21
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 79 100 0 7 13 199 0 100 0 7 13 120
Dandari Gairmajarua Malik 9 23 0 0 0 32 9 23 0 0 0 32
Gairmajarua Aam 85 0 0 0 0 85 75 0 0 0 0 75
BPPHT 87 0 0 12 20 119 87 0 0 12 8 107
Kray 47 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 47
Total 228 23 0 12 20 283 218 23 0 12 8 261
S. Kamal Gairmajarua Malik 40 0 0 0 14 54 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 39 18 0 40 73 170 11 3 0 11 6 31
Kray 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0
Total 79 18 0 40 162 299 11 3 0 11 6 31
Cheriya Bariyarpur Gairmajarua Malik 0 14 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 43 0 0 4 0 47 26 0 0 0 0 26
BPPHT 179 90 0 22 27 318 179 86 0 15 3 283
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 222 104 0 26 29 381 205 86 0 15 3 309
Chhorahi Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
BPPHT 0 6 0 4 2 12 0 4 0 2 0 6
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total  19 6 0 4 2 31 0 4 0 2 0 6
Khodabandpur Gairmajarua Malik 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 1 7 0 0 0 8 0 6 0 0 0 6
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 10 0 0 0 11 0 6 0 0 0 6
Bakhri Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 225 72 0 68 51 416 225 72 0 35 17 349
Kray 170 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0
Total 395 72 0 68 51 586 225 72 0 35 17 349
Gadhpura Gairmajarua Malik 0 9 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 9 1 10 0 0 0 0 0 0
BPPHT 20 19 0 45 6 90 20 19 0 45 5 80
Kray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 20 28 0 54 12 114 20 19 0 45 5 89
Nawkothi Gairmajarua Malik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gairmajarua Aam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BPPHT 23 3 0 1 26 53 5 3 0 1 26 35
Kray 55 2 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
Total 78 5 0 1 26 110 5 3 0 1 26 35